Valikko Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on KRIS-Tampere ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.1.2019. Viimeisin muutos 28.8.2019.

 1. RekisterinpitäjäKRIS-Tampere ry

  Osoite: Hatanpään valtatie 34 D, 33100 Tampere

  Muut yhteystiedot: www.kris.fi

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö tai/sekä tietosuojavastaavanyhteystiedot.

  etunimi: Päivi

  sukunimi: Peltola

  sähköposti: paivi.peltola@kris.fi

  puhelinnumero: 045 8737 477

 3. Rekisterin nimiKRIS-Tampere ry:n jäsen-, asiakas- ja työntekijärekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
 • henkilön suostumus (dokumentointi, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen jayksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • rekisteripitäjän oikeutettu etu (esim. jäsen-, asiakas-, työntekijä- ja vapaaehtoistyöntekijäsuhde)

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, asiakkaisiin, työntekijöihin ja

  vapaaehtoistyöntekijöihin.

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, asema,
yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista
palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot anonymisoidaan (kaikki mistä henkilö on tunnistettavissa) jäsen- asiakas- ja työntekijäsuhteen
päättyessä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse,

  sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

  Tietoja ei luovuteta tai siirretä rekisteripitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 3. Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät

  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella,

  niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

  Rekisteripitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja

  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti

  ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa

  ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö

  tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön

  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).