Opinnäytetyö

Posted Leave a comment

Julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018080914454 Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat KRIS-järjestön toimintaan osallistuvien mielestä tukevat päihteettömyyttä sekä sitä, miten haastateltavat kehittäisivät palveluita ja palvelujärjestelmää päihteettömyyttä paremmin tukevimmiksi. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä KRIS-Tampere ry:n kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa haastateltiin kuutta KRIS-toimintaan osallistunutta henkilöä. Menetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Äänitallenteiden litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin teemoitellen. Teoreettisessa […]

Vankeusaika voi olla myös mahdollisuus

Posted Leave a comment

25.1.2018 10.26 | Kati Kaarlejärvi Tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Oikeastaan siinä onkin kaikki, mikä on elämässä tärkeää – sitä me kaikki tarvitsemme. Aina me emme kuitenkaan tule kohdatuksi niiden tarpeiden kanssa, joita meillä on. Toinen ei välttämättä tunnista, että meillä on erityisiä tarpeita, jotka täyttämällä meidän olisi mahdollista kasvaa ja kehittyä täyteen mittaamme tai päästä samalle […]

Onko päihderiippuvaisella oikeus raitistua?

Posted Leave a comment

Tarja Orre Päihderiippuvuus on julma sairaus. Se on julma sekä päihderiippuvaiselle itselleen että hänen läheisilleen ja muille ihmisille. Julmaa on myös evätä päihderiippuvaiselta riippuvuudesta vapauttava hoito. Päihderiippuvuuden hoito on sekä vaativaa että yksinkertaista On vaativaa suostutella hoitoon henkilö, jonka sairauden oire on kieltäminen. Vaativaksi päihderiippuvuuden hoidon tekee myös, että saataville tulee jatkuvasti uusia muuntohuumeita, joiden […]

Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemuksia KRIS Etelä-Suomi ry:n toiminnasta

Posted Leave a comment

Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemuksia KRIS Etelä-Suomi ry:n toiminnasta Sokura Sanni & Teeriniemi Miia Rikosseuraamusala Opinnäytetyö Marraskuu, 2017 Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Rikosseuraamusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Sokura Sanni & Teeriniemi Miia Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemuksia KRIS Etelä-Suomi ry:n toiminnasta Vuosi 2017 Sivumäärä 61 Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tutkimustietoa selvittämällä, miten KRIS Etelä-Suomi ry:n asiakkaat, vertaistyöntekijät ja yhteistyökumppanit kokevat […]

Rikos- ja päihdetaustaisten hyvinvointiryhmän toiminnan uudistaminen – yhdessä ryhmäläisten kanssa

Posted Leave a comment

http://www.theseus.fi/handle/10024/133492 julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017091315036 Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi rikos- ja päihdetaustaisten vertaistukijärjestö, Kris-Etelä-Suomi ry. Opinnäytetyön tarkoituksena on järjestössä toimivan hyvinvointiryhmän toiminnan uudistaminen toimintaterapeuttista osaamista hyödyntäen. Hyvinvointiryhmän tarkoitus on tukea järjestön kävijöiden hyvinvointia. Hyvinvointiryhmän toiminnan uudistaminen perustuu asiakaskeskeisen periaatteen käyttöön ryhmätoiminnassa. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hyvinvointiryhmän toiminta yhdessä ryhmäläisten kanssa niin, että ryhmäläisten mielenkiinnon kohteista […]

Aune-hanke 2016–2019

Posted Leave a comment

Artikkeli:   Rikosseuraamuslaitoksen  Aune-hanke 2016–2019              Asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke   Valtakunnallisen Aune-hankkeen vaikuttavuustavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien 1) asunnonsaantia, 2) asumisvalmennusta ja 3) elämänhallintaa sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Tavoittee-na on puolittaa em. kohderyhmän asunnottomuus vuoteen 2019 mennessä. Tätä varten on kehitettävä luotettavia mittareita ja kerättävä tarvittavaa tietoa lähtötilanteesta. Tämän lisäksi tulee kiinnittää […]

Rikosseuraamuslaitoksen Lähityöhanke 2016–2017

Posted Leave a comment

Artikkeli: Rikosseuraamuslaitoksen Lähityöhanke 2016–2017            1      Taustaa lähityöhankkeelle Rikosseuraamusalan toimintaympäristön muutos on ollut viime vuosina nopeaa. Julkisen hallinnon talouden tiukkuuden vuoksi ja siitä seuranneen sopeuttamisen myötä alalta on vähennetty satoja henkilötyövuosia viime vuosien aikana. Samaan aikaan vankien elämän ongelmat ovat muuttuneet koko ajan haastavampaan suuntaan. Suuri osa vangeista on päihde- tai mielenterveysongelmaisia. Vankien terveydentila ja koulutustaso […]

KRIS

Posted 1 Comment

”..useimmilla meillä on jokin kosketus, läheinen tai kaukaisempi, ihmisestä, jota ei läheisten tai yhteiskunnan tukitoimet ole kyenneet auttamaan. Perheet ovat olleet toivottomia ja läheisten hyväksikäyttö on saattanut olla raskasta, useiden hoitojen jälkeen on usein päädytty vankilaan. KRIS on vertaistukeen perustuva yhdistys, missä henkilöt ovat itse läpikäyneet pitkän ja vaivalloisen muutosprosessin. He tietävät mistä on kysymys ja […]