Valikko Sulje

Aune-hanke 2016–2019

Artikkeli:

 

Rikosseuraamuslaitoksen

 Aune-hanke 2016–2019             

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke

 

Valtakunnallisen Aune-hankkeen vaikuttavuustavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien

1) asunnonsaantia,

2) asumisvalmennusta ja

3) elämänhallintaa

sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Tavoittee-na on puolittaa em. kohderyhmän asunnottomuus vuoteen 2019 mennessä. Tätä varten on kehitettävä luotettavia mittareita ja kerättävä tarvittavaa tietoa lähtötilanteesta. Tämän lisäksi tulee kiinnittää huomiota jatkopolutukseen normaalipalveluiden piiriin tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä onnistuminen vaatii Rikosseuraamuslaitokselta koordinoituja toimenpiteitä ennaltaehkäisyn näkökulmasta toiminnan kaikilla tasoilla.

 

Keskeisiä Aune-hankkeen toimenpiteitä on kaksi:

1) Asunnottomuustyö liitetään osaksi Rikosseuraamuslaitoksen syrjäytymisen en-naltaehkäisyn ja yhteiskuntaan integroitumisen kokonaisuutta Asunto ensin -periaatteen pohjalta.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta tämä tarkoittaa kohderyhmän

  1. a) erityistarpeiden tunnistamista ja toimenpiteitä osana monialaista verkostoa,
  2. b) Rikosseuraamuslaitoksen oman asunnottomuustyön parempaa koordinoimista ja asu-missosiaalisen osaamisen kehittämistä sekä
  3. c) Asunto ensin -periaatteen huomioimista rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä.

 

Käytännössä tämä vaatii asumistilanteen huomioimista ja asumisen varmistamista jokai-sen rikosseuraamusasiakkaan kohdalla kaikissa nivelvaiheissa sekä entistä tiiviimpää yh-teiskehittämistä eri toimijoiden kanssa, toisilta oppimista ja hyvien käytäntöjen mallintamista. Erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien välistä yhteistyötä tulee vahvistaa. Asumissosiaalinen työote jalkautetaan osaksi Rikosseuraamuslaitoksen asiakastyötä niin vankiloissa kuin yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Asumissosiaalisella työllä tarkoitetaan työtä, jota tekevät mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, rikosseuraamusalan ja päihdehuollon, asuntotoimen ja työvoimapalvelujen työntekijät. Tavoitteena on turvata vankilasta vapautuvien asuminen. Asunto ensin –periaatteessa lähdetään siitä, että ensin tulee olla oma pysyvä asunto ja asukasta tuetaan niin, että asuminen voidaan turvata.

 

2) Luodaan pitkäjänteisiä asumisen onnistumisen polkuja.

Toimenpideohjelman mukaisesti riskiryhmien siirtyminen laitoksista/asumispalveluista it-senäiseen asumiseen tulee turvata. Tämä tarkoittaa, että rikosseuraamusasiakkaiden asunnon saantia, asumista ja rikoksetonta elämää tuetaan

  1. a) tehostamalla rangaistusajan- ja vapautumissuunnitelmien käyttöä sekä palveluohjauk-sen malleja,
  2. b) luomalla käytäntö rikosseuraamusasiakkaiden asumisen onnistumisen arviointiin sekä
  3. c) varmistamalla kohderyhmälle pitkäjänteisempiä kuntoutuksen, työllistymisen, koulutuk-sen ja asumisen onnistumisen polkuja.

 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön on nimetty hankkeelle projektipäällikkö, erikoissuunnittelija Heidi Lind hankkeen keston ajaksi. Rikosseuraamusalueiden kehityspäälliköt koordinoivat hanketta alueilla. Jokaiseen risen yksikköön (vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoimistot) on nimetty Aune-koordinaattori varahenkilöineen. Hankepäällikön vastuulla on koordinoida rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuuden ehkäisyä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on selvittää valtakunnallisesti rikosseuraamusasiakkaiden asuttamiseen liittyviä käytäntöjä, kartoittaa samalla siihen liittyviä toimijoita sekä edistää tiedon ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

 

 

 

Aune-hanke Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella

 

Aune-työskentely pohjautuu perustuslakiin, sosiaalihuoltolakiin, vankeuslakiin, tutkintavankeuslakiin sekä yhdyskuntaseuraamuslakiin. Hankkeen tavoitteilla on siis varsin vankka lainsäädännöllinenkin perusta. Keskeistä on yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankien tarpeiden, kuntoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen merkityksen näkyminen ja ymmärtäminen sekä sisäisissä että ulkoisissa verkostoissa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Rikosseuraamuslaitoksen sisäisten prosessien tulee toimia tehokkaasti ja jatkumoiden tulee olla suunnitelmallisia sekä hallittuja. Aune-toiminnan lähtökohtana on asiakkaan osallisuus ja toimijuus kaikissa prosessin vaiheissa.  Toimijoita sitoutetaan mukaan monipuolisella viestinnällä, yhteisellä säännöllisellä koulutuksella ja kutsumalla tarvittavat tahot verkostoyhteisyöhön asiakasprosesseihin mahdollisimman varhain. Asiakkaiden prosessit ja verkostoyhteistyön mallit kuvataan hankkeen aikana.

 

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen Aune-hankesuunnitelma on valmistunut ja yksiköt laativat parhaillaan omia paikallisia ja yksityiskohtaisempia suunnitelmiaan. Torstaina 19.1.2017 Tampereella järjestettiin Aune-työpaja, jossa käytiin läpi valtakunnallista suunnitelmaa, kuultiin esittelyjä palveluntarjoajilta ja työstettiin yhteisesti paikallisia työsuunnitelmia. 15.-16.3.2017 järjestetään yhteistyössä VAT-verkoston kanssa tapaaminen Turussa osana alueen Aune-hanketta. Teemana on asiakaslähtöisyys ja kokemusasiantuntijuus. Työpajatyöskentelyä yhdessä yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan kaikilla yhteistoiminta-alueilla; Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Lisäksi Aune-hanketta edistävät osaltaan mm. Silta-Valmennusyhdistys ry:ltä ostettava Vapauteen valmennuspalvelu, sakkovankipilotin jatkaminen (sakkovankien kiinnittäminen tarvitsemiinsa terveys- ja sosiaalipalveluihin jo seuraamusaikana), valvotun koevapauden käytön lisääminen jne. Hyvänä mittarina konkreettisen työn tuloksista toimii esim. vapauttamissuunnitelmien seuranta; että ne tehdään ja mikä tärkeintä – riittävän varhain ja verkostoyhteistyössä. Toimiva uudistus on ollut ns. siviiliarviointi 1.5.2015 lukien. Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa tavataan, haastatellaan ja laaditaan rangaistusajan suunnitelma vankilaan itseilmoittautuville asiakkaille. Aikaisemmin passituksen vankilaan hoiti ulosottoviranomainen. Kokemukset uudesta toimintamallista ovat hyviä; kuntoutumisen ja vapautumisen suunnittelu voidaan aloittaa jo siviilissä asiantuntevassa, rohkaisevassa ja kannustavassa palveluohjauksessa.

 

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen Aune-koordinaattoreita ja kehityspäällikkö osallistuivat viime vuoden syyskuussa FEANTSAn seminaariin Kööpenhaminassa. FEANTSA on Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö. Seminaari oli hyvin antoisa; tutustuimme mm. Tanskan hyvin organisoituun malliin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisessä ja asunnottomuuden ennaltaehkäisytyössä. Tanskan kaikki noin 90 kuntaa ovat mallintaneet ja kuvanneet yhteistyökäytänteet Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Asumissosiaalista työtä on siellä kehitetty pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tarjolla on asiakkaiden tarpeiden mukaisia intensiivisyystasoltaan vaihtelevia ohjelmia ja tukimuotoja. Rikosseuraamusviranomaiset päivittävät vuosittain yhteistyökäytäntönsä kuntien kanssa. Tähän meillä Suomessa on vielä matkaa; hyvässä alussa olemme kuitenkin.

 

 

Teksti:

Riitta Kari, kehityspäällikkö Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

 

Lähde:

Rikosseuraamuslaitoksen Aune-hankesuunnitelma 25.10.2016

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

%d bloggaajaa tykkää tästä: